Tentang Jabatan

Bahagian Kewangan Dan Akaun


Pengurusan Perakaunan

 • Mengawal selia akaun Jabatan.
 • Menyelenggara akaun dan rekod yang lengkap serta kemas kini berhubung dengan perbelanjaan vot, hasil dan amanah Jabatan.
 • Bertanggungjawab ke atas semua prosedur dan peraturan perakaunan dan kewangan yang berkuat kuasa.
 • Menguruskan kutipan/pungutan hasil Jabatan.
 • Mengawal penutupan akaun harian, bulanan dan tahunan mengikut tempoh yang ditetapkan.
 • Menyediakan laporan penyesuaian bank, penyesuaian amanah dan penyesuaian hasil Jabatan mengikut tempoh yang ditetapkan.
 • Memproses pelupusan hutang kerajaan.
 • Menyediakan bajet faedah-faedah persaraan, bantuan mengurus jenazah dan rawatan perubatan bagi Veteran ATM Berpencen.

Pengurusan Kewangan Dan Pentadbiran

 • Menyediakan Anggaran Belanja Mengurus Jabatan. Mengurus pembayaran serta elaun tuntutan tugas rasmi kakitangan Jabatan.
 • Menguruskan pembayaran bil-bil kontraktor/pembekal Jabatan.
 • Merancang dan mengawal peruntukan Jabatan, iaitu peruntukan pencen, peruntukan perubatan dan peruntukan belanja mengurus.
 • Menyediakan dokumen perolehan dan mengendalikan urusan perolehan Jabatan.
 • Menguruskan pentadbiran Bahagian.

Pengurusan Bayaran

 • Mengawal aliran tunai Jabatan melalui pengurusan sumber-sumber kewangan jabatan secara ekonomi, mengikut peraturan, teratur dan berkesan.
 • Mengurus pembayaran faedah persaraan Anggota Tentera Malaysia.
 • Menguruskan pembayaran bantuan kebajikan kepada veteran ATM.
 • Menguruskan pembayaran balik perubatan kepada Veteran ATM yang berpencen.
 • Menguruskan pembayaran balik tuntutan perubatan kepada veteran ATM yang tidak berpencen.
 • Menjalankan semakan terhadap semua baucar bayaran bagi memastikan pematuhan terhadap peraturan yang dikuatkuasakan.