Tentang Jabatan

Bahagian Dasar Dan Pertubuhan Veteran


Unit Dasar

 • Mengkaji dan menggubal dasar bagi mempertingkatkan taraf sosioekonomi serta kebajikan Veteran ATM;
 • Menyediakan kertas cadangan untuk pertimbangan sama ada Jemaah Menteri, Lembaga Menteri atau pihak lain yang berkaitan;
 • Menyelaras jawapan bagi soalan-soalan Parlimen berkaitan Jabatan dan hal ehwal Veteran ATM; dan
 • Bertindak sebagai pegawai perhubungan antara Jabatan dengan agensi-agensi lain sama ada dalam atau luar negara.

Unit Perancangan Strategik

 • Menyelaras dan memantau pelaksanaan Program Strategik Kementerian di Jabatan;
 • Menyelaras pelaporan OBB, MPI, KPI, PS5T, Manifesto, dll.;
 • Menyelaras Program Inovasi dan KIK Jabatan; dan
 • Menyelaras maklumbalas bagi mesyuarat di peringkat Kementerian (MPT, Pos Kabinet, Jemaah Menteri, dll.).

Unit Pendaftaran dan Hal Ehwal Persatuan

 • Melaksana dan menyelaras urusan pendaftaran Veteran ATM dan Persatuan Veteran ATM;
 • Menyelaras peraturan dan pembiayaan Persatuan Veteran ATM; dan
 • Memantau aktiviti Persatuan Veteran ATM yang berdaftar dengan JHEV ATM.

Unit Sekretariat, Penyelidikan dan Pembangunan

 • Mengurusetiakan Majlis Veteran Kebangsaan (MVK) serta Jawatankuasa-jawatankuasa berkaitan MVK;
 • Menyelaras pengumpulan data dan maklumat berkaitan Veteran ATM;
 • Memantau aktiviti-aktiviti yang dijadualkan oleh Yayasan Veteran ATM; dan
 • Menyelaras segala perkara berkaitan sekretariat, penyelidikan dan pembangunan Jabatan serta hal ehwal Veteran ATM.